สมทรัพย์ ยุวดี. 2019. “การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 13 (1):105-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203313.