ยมศรีเคน ฉัตรชัย. 2019. “การวินิจฉัยและการรักษาภาวะอ่อนแรงผู้ป่วยโรคขาดวิตามินซี (โรคลักปิดลักเปิด) : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 16 (2):62-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/219533.