ศรีสุระเบญจรงค์. 2020. “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 16 (3), 72-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/234180.