สุริยะ เมตตา, ศิริรวย มาลัย, เหล็กเพชร จีระศักดิ์, สร้อยสูงเนิน เตือนใจ, และ ดีรักษา ศุภศิลป์. 2021. “ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):140-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241596.