วิจิตรมาลา กิตติยา, ป้องขวาเลา สุชาดา, และ พิมพลีชัย กฤษณา. 2021. “การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):33-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241633.