พวงจิตร เยาวลักษณ์. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):148-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241683.