เพ็ชรักษ์ กรรณิกา, อินทเรือง อุตม์ชญาน์, ตาเลิศ วรรณชาติ, และ บุญรอด พรทิพย์. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):23-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241927.