ชีระพันธุ์ นิศานาถ. 2021. “การพยาบาลทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดและได้รับการรักษาด้วยการสูดดมก๊าซไนตริกออกไซด์: กรณีศึกษา”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):100-111. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242018.