เลิศสวัสดิ์วิชา นิธิ. 2021. “รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):94-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242146.