แก้วคำลา ศรัณญา. 2021. “ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):179-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242392.