สุวิทวัส จินตนา. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):13-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242559.