อังกลมเกลียว จินดามัย. 2021. “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):45-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242573.