ดวงมาตย์พล กชณากาญ. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วย Metformin Associated Lactic Acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):13-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244303.