สิงห์คำ สุนีรัตน์, และ ชำนาญบริรักษ์ ผดุงศิษย์. 2020. “การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 16 (3):149-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244943.