หรี่อินทร์ นัทธมน. 2021. “การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ Care Management : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):85-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245068.