คงไพจิตรวงศ์ ปูริฎา. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):131-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245459.