ธงทอง เป็นเอก. 2021. “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by Frontalis Muscle Techniques With Suture กับ Repair of Blepharoptosis by Resection or Advancement of Levator Muscle Aponeurosis Techniques”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):112-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245804.