อารมณ์สวะ รุ่งทิพย์. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):166-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246108.