บุตรตะ สมทรง. 2021. “การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):185-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246521.