วิบูลชัย นิสากร, และ ไทยเจริญ ชาติ. 2020. “การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (2):119-27. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246675.