ปินะเก ชวมัย, สุวัฒนศิลป์ อมฤต, คงอุ่น วรรณพร, นามวงศ์ นิธิยา, และ เรียงริลา สุคนธ์ทิพย์. 2021. “การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):64-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247165.