ภูนาขาว ณรงค์. 2021. “การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค :ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เมื่อเปิดตรวจเองในโรงพยาบาลมหาสารคาม เปรียบเทียบกับการส่งตรวจภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):76-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247310.