คลังพระศรี ปรมาภรณ์. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):119-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247371.