ชมภูคำ อติชาต. 2021. “ปัจจัยพยากรณ์โรคที่ดีของการรักษาผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บช่องท้องแบบไม่มีแผลทะลุที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):199-209. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247438.