เยยโพธิ์ ชญาภา. 2021. “การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 (3):54-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247825.