วังโสม อัชฌาณัฐ, และ วัฒนชัย ฐิตินันท์. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):130-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249324.