ถมอุดทา อดิศักดิ์, และ ถมอุดทา ปริญา. 2021. “เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):113-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249639.