ไวเขตการณ์ อดิศักดิ์. 2021. “ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):105-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/250380.