พรแสน ศิริพร, และ หาญกล้า สุภาพักตร์. 2021. “การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):97-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251202.