ชำนาญบริรักษ์ ผดุงศิษฏ์, ยะถา ปรีชา, สิงห์คำ บุญชอบ, ไกรจันทร์ กิตติศักดิ์, และ สิงห์คำ สุนีรัตน์. 2021. “การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):61-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251365.