จันทร์ศิริ ผ่องพักตร์. 2021. “ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกลาง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):72-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251971.