ยมศรีเคน ฉัตรชัย. 2021. “ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 (2):22-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/252160.