ศรีพรม ชัชญาภา, กาญจนอุทัย ศุภลัคน์, จันทะนุกูล อานนท์, ชำนาญ กนกอร, และ พุ่มสมบัติ อัจฉรา. 2022. “การนำสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวรออก ผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยการใช้เลเซอร์ เนื่องจากภาวะติดเชื้อจากการใส่เครื่อง ร่วมกับเปลี่ยนเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบฝังไว้ในชั้นใต้ผิวหนังภายหลัง ในหน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):15-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/252727.