โสบุตร์ ปลมา, และ พุฒิคามิน ณิชาภัตร. 2022. “ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):77-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/253705.