บุญทน บดินทร์. 2022. “เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):65-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254073.