ใหมโบราณ สาวิตรี, พันขาม อาภัสรา, และ แสนสุข นุชนาฏ. 2022. “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):173-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254194.