พิทักษ์ลิมนุวงศ์ สุรัสวดี. 2022. “ประสิทธิภาพของ Renal Angina Index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):207-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254198.