ศรีโพนทัน จุลินทร. 2021. “การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 7 (2):10-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254251.