อนุสรณ์ธีรกุล สร้อย, หาญกล้า สุภาพักตร์, อ้วนแก้ว อัญชลี, สิทธิ กิ่งแก้ว, และ บูรณสรรค์ ธรรมวรรณ์. 2022. “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):164-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255364.