หาญสมบูรณ์ ฐิติมา. 2022. “การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):23-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255712.