จินาเพ็ญ มณฑ์สิริ, และ กาญจนวนิชกุล เกียรติสิน. 2022. “การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):117-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255835.