ช่างถม สัจจชน. 2022. “ผลการรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงใน โรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):157-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256069.