กุลนันทนนท์ ธวัชชัย. 2022. “Lymph Node Ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):43-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256076.