โคตรมี ตรี, และ แก้วกันยา ศศิกานต์. 2022. “Lymph Node Ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):35-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256077.