ศิริคะเณรัตน์ รัฐ. 2022. “Hematological Parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):127-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256092.