อารีย์สว่างวงศ์ ภฤศ. 2022. “ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):107-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256093.