จันทร์อ่อน ราชันย์. 2022. “ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):135-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256117.