ฤทธิ์ศรี นิตยา, วัฒนประไพจิตร สุกัญญา, และ จันหาญ ศุภลักษณ์. 2022. “รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):50-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256337.