สาธิตสมิตพงษ์ เนติ. 2022. “การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic Compression Plate กับ Locking Compression Plate”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):53-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256351.