ศิริกิจ เพิ่มพูน. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับการติดเชื้อดื้อยา กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):89-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256566.